Η “Εθνική Υπηρεσία Συσσώρευσης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” (Photodentro Aggregation Service) αποτελεί μια σύγχρονη υπηρεσία συγκομιδής (συσσώρευσης), σημασιολογικής ενοποίησης και εμπλουτισμού των μεταδεδομένων υφιστάμενων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων διαφόρων παρόχων και προβολής τους μέσα από την κεντρική πύλη ενιαίας αναζήτησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για τη σχολική εκπαίδευση ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ (photodentro.edu.gr).

Απευθύνεται σε φορείς (υπουργεία και οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία, εκδότες κ.ά.) οι οποίοι διαθέτουν ψηφιακά αποθετήρια, ιστοτόπους ή πύλες με ανοιχτούς εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς ή επιστημονικούς πόρους και επιθυμούν τη διασύνδεσή τους με τις ψηφιακές υποδομές του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για την ευρύτερη αξιοποίηση του περιεχομένου τους από εκπαιδευτικούς, μαθητές και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι να διευρύνει το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο που διατίθεται για αξιοποίηση στη σχολική και προσχολική εκπαίδευση, διασυνδέοντας υφιστάμενα ψηφιακά αποθετήρια ή ιστοτόπους με εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς ή επιστημονικούς πόρους και αναδεικνύοντας την εκπαιδευτική τους διάσταση.
Οι ψηφιακοί πόροι παραμένουν στις πύλες, στους ιστοτόπους ή στα Αποθετήρια του φορέα όπου ήδη φιλοξενούνται και προβάλλονται από εκεί όταν επιλεγούν. Η διαδικασία «συγκομιδής» αφορά μόνο στα στοιχεία περιγραφής τους (μεταδεδομένα).

Αποτελεί υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναπτύχθηκε και παρέχεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (Διεύθυνση Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης (ΔιΕΤΕΠ)) και ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας.

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος

ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
Διεύθυνση Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης (ΔιΕΤΕΠ)
Μητροπόλεως 26-28, ΤΚ 10563, Αθήνα
Στοιχεία επικοινωνίας:
photodentro@cti.gr
210 3350600 – 210 3350744