Προτεραιότητα δίνεται…

Προτεραιότητα δίνεται στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Αποθετήρια ή πύλες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία:

Φιλοξενούν διαδραστικά Μαθησιακά Αντικείμενα (δηλαδή, μικρές, επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που εξυπηρετούν μαθησιακούς στόχους και είναι σημασιολογικά και λειτουργικά αυτόνομες),

αφορούν σε στόχους των προγραμμάτων σπουδών της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σε τυπικά ή άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια),

  υποστηρίζουν εκπαιδευτικά μεταδεδομένα βασισμένα σε διεθνή πρότυπα όπως το IEEE LOM,

  είναι τεχνικά ώριμα για τη διαδικασία συγκομιδής και συγκεκριμένα, υποστηρίζουν το διεθνές πρότυπο διαλειτουργικότητας OAI-PMΗ, v2.0 για την εξαγωγή/μεταφορά δεδομένων ( παρέχουν OAI-PMH target).