ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο αποτελεί βασικό πυλώνα στην ψηφιακή εθνική πολιτική για την ενσωμάτωση και εποικοδομητική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη σχολική εκπαίδευση.

Σήμερα υπάρχει διαθέσιμο αξιόλογο ψηφιακό περιεχόμενο που φιλοξενείται σε ψηφιακά αποθετήρια, ιστοτόπους ή πύλες διαφόρων φορέων (εκπαιδευτικών οργανισμών, πολιτιστικών ιδρυμάτων, υπουργείων, εκδοτών κ.ά.) και διατίθεται ελεύθερα και το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Σε πολλές όμως περιπτώσεις αυτό το ψηφιακό περιεχόμενο δεν αξιοποιείται στη σχολική εκπαίδευση, είτε διότι δεν είναι κατάλληλα τεκμηριωμένο,  με αποτέλεσμα να μην αναδεικνύεται η εκπαιδευτική του διάσταση, είτε επειδή δεν είναι εύκολη η εύρεση και αξιοποίησή του από εκπαιδευτικούς και μαθητές, μιας και δεν εμφανίζεται μέσα από τις εθνικής εμβέλειας ψηφιακές υποδομές του Υπουργείου Παιδείας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σκοπός της Εθνικής Υπηρεσίας Συσσώρευσης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Photodentro Aggregation Service) είναι να διευρύνει το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο που διατίθεται για αξιοποίηση στη σχολική και προσχολική εκπαίδευση, διασυνδέοντας υφιστάμενα ψηφιακά αποθετήρια ή ιστοτόπους με εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς ή επιστημονικούς πόρους και αναδεικνύοντας την εκπαιδευτική τους διάσταση.