Η υπηρεσία Φωτόδεντρο SaaS

Η υπηρεσία Photodentro SaaS βασίζεται στο μοντέλο υπηρεσιών Software as a Service (SaaS) και παρέχει υπηρεσίες σύγχρονων ψηφιακών εκπαιδευτικών αποθετηρίων, όπως οργάνωσης, τεκμηρίωσης, αποθήκευσης, διαχείρισης και δημοσίευσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα, υποστηρίζεται από συστήματα και τεχνολογίες αιχμής και υλοποιείται με σύγχρονες μεθοδολογίες.

Οι ενδιαφερόμενοι  φορείς αποκτούν τη δυνατότητα χρήσης των υφιστάμενων ψηφιακών αποθετηρίων εκπαιδευτικού περιεχομένου «Φωτόδεντρο» ως υπηρεσία μέσω διαδικτύου για τη δημιουργία συλλογών και την οργάνωση, τεκμηρίωση και διάθεση του περιεχομένου τους, ή τη δυνατότητα απόκτησης του δικού τους ψηφιακού αποθετηρίου εκπαιδευτικού περιεχομένου τύπου «Φωτόδεντρο», προσαρμοσμένου στις δικές τους ανάγκες.

Η υπηρεσία Photodentro SaaS υποστηρίζει τις παρακάτω εναλλακτικές:

  Photodentro SaaS – ΣΥΛΛΟΓΗ, όπου δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο φορέα να διαχειρίζεται μία συλλογή (ή συλλογές) σε υφιστάμενη υποδομή / αποθετήριο «Φωτόδεντρο».

  Photodentro SaaS – ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ, όπου δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο φορέα να αποκτήσει και να διαχειριστεί το δικό του ψηφιακό αποθετήριο «Φωτόδεντρο».

Ειδικότερα, στην εναλλακτική αυτή διακρίνονται 3 επίπεδα: