Η υπηρεσία «Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας»

Το «Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας» είναι μια e-υπηρεσία που αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει και να διευκολύνει τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας Ψηφιακού Εκπαιδευτικού  Περιεχομένου / Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Υποστηρίζεται από το ψηφιακό αποθετήριο «Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας» που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση photodentro.edu.gr/seals.

Το αποθετήριο Φιλοξενεί (α) «Σφραγίδες Ποιότητας» Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, (β) «Σφραγιδοθέτες» φορείς που κατέχουν και διαθέτουν τις Σφραγίδες Ποιότητας και (γ) «Σφραγίσεις» Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων που έχουν διενεργηθεί με αυτές τις σφραγίδες ποιότητας.

Μια Σφραγίδα Ποιότητας σηματοδοτεί ότι ένα μαθησιακό αντικείμενο έχει «περάσει» επιτυχώς από μια διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, όπως από κάποια συγκεκριμένη διαδικασία ανάπτυξης, επικύρωσης, αξιολόγησης ή ελέγχου.   Υποστηρίζονται  τρείς (3) τύποι σφραγίδων ποιότητας:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: περιγράφει μία καλά ορισμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που ακολουθείται για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, αξιολόγηση ή έγκριση του αντικειμένου που σφραγίζεται.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: περιγράφει ένα σύνολο συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης (ποιοτικά και ποσοτικά) με βάση τα οποία αξιολογείται και βαθμολογείται το αντικείμενο που σφραγίζεται.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: αναφέρει μια αξιόπιστη / έγκυρη πηγή προέλευσης ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων.

Το Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας» διασυνδέεται με τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ, διοχετεύοντας εκεί τις πληροφορίες σχετικά με τις  σφραγίσεις των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων.  Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους χρήστες να βλέπουν αναλυτικά στοιχεία για τη διασφάλιση της ποιότητας των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων και να αναζητούν Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους με βάση τις σφραγίδες ποιότητας που έχουν λάβει.