ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ / ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

Στόχος του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ είναι να δώσει τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να αναζητήσουν και να βρουν, μέσα από ένα κεντρικό σημείο (την πύλη photodentro.edu.gr) και με ενιαίο τρόπο, Ανοιχτούς ψηφιακούς Εκπαιδευτικούς Πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία και τη μάθηση στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίοι διατίθενται από διάφορους φορείς και βρίσκονται αποθηκευμένοι σε διάφορα ψηφιακά αποθετήρια.

Στο πλαίσιο αυτό, τα αποθετήρια των παρόχων «διασυνδέονται» με την υποδομή του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Συσσώρευσης.

Για να επιλεγεί ένα ψηφιακό αποθετήριο, ιστότοπος ή συλλογή για συσσώρευση και προβολή μέσα από την κεντρική πύλη του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ:

Θα πρέπει …

οι ψηφιακοί πόροι που φιλοξενεί :

aggregation να είναι διαθέσιμοι online

aggregation  να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία στην ελληνική Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

aggregation  να διατίθενται με άδειες χρήσης που να επιτρέπει την ελεύθερη και χωρίς κόστος αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς, και

aggregation  να έχουν εννοιολογική και λειτουργική αυτοτέλεια, δηλαδή να αποτελούν ολοκληρωμένες οντότητες.

Το ψηφιακό αποθετήριο / ιστότοπος / πύλη:

aggregation  να υποστηρίζει μηχανισμό διάθεσης/εξαγωγής των μεταδεδομένων του περιεχομένου (κάποιο πρότυπο ή προδιαγραφή)

Προτεραιότητα δίνεται…

Προτεραιότητα δίνεται στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Αποθετήρια ή πύλες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία:

aggregation  Φιλοξενούν διαδραστικά Μαθησιακά Αντικείμενα (δηλαδή, μικρές, επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που εξυπηρετούν μαθησιακούς στόχους και είναι σημασιολογικά και λειτουργικά αυτόνομες),

aggregation  αφορούν σε στόχους των προγραμμάτων σπουδών της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σε τυπικά ή άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια),

aggregation  υποστηρίζουν εκπαιδευτικά μεταδεδομένα βασισμένα σε διεθνή πρότυπα όπως το IEEE LOM,

aggregation  είναι τεχνικά ώριμα για τη διαδικασία συγκομιδής και συγκεκριμένα, υποστηρίζουν το διεθνές πρότυπο διαλειτουργικότητας OAI-PMΗ, v2.0 για την εξαγωγή/μεταφορά δεδομένων ( παρέχουν OAI-PMH target).

Θα ήταν ακόμη καλύτερα αν …

Οι ψηφιακοί πόροι που φιλοξενεί το Ψηφιακό Αποθετήριο ή ο ιστότοπος:

aggregation είναι «click-and-play» σε περιβάλλον φυλλομετρητή (web browser),

aggregation έχουν αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία,

aggregation  έxουν υιοθετησεί και ακολουθήσει μια διαδικασία διασφάλισης ποιότητας για τους ψηφιακούς πόρους και/ή τα μεταδεδομένα τους.