ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ

Η Εθνική Υπηρεσία Συσσώρευσης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ξεκίνησε (άτυπα) να λειτουργεί το 2014.

Συγκεκριμένα, το διάστημα 2014-2015 υποστηρίχθηκαν οι παρακάτω φορείς για τη συσσώρευση εξωτερικών συλλογών:

  • Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για τη συσσώρευση 150.000 αντικειμένων πολιτισμικού περιεχομένου από την Ευρωπαϊκή Πύλη Europeana, την επιλογή 8.500 εξ’ αυτών, τον πρόσθετο εμπλουτισμό των μεταδεδομένων τους με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα για αξιοποίηση στη σχολική εκπαίδευση, την επικύρωση και τη δημοσίευση 6.500 στο «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» (το οποίο αποτελεί σήμερα τον θεματικό συσσωρευτή «Φωτόδεντρο Πολιτισμός» http://photodentro.edu.gr/cultural/
  • Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για τη συσσώρευση 600 Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων της Πλατφόρμας «ΑΙΣΩΠΟΣ» που αναπτύχθηκε από το ΙΕΠ, την αντιστοίχιση των μεταδεδομένων τους σύμφωνα με το Προφίλ Εφαρμογής Μεταδεδομένων του Φωτόδεντρου και τη δημοσίευσή τους στον Εθνικό Συσσωρευτή «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ»
  • Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο του έργου «Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά» (Έκδοση 2.0)

Το διάστημα 2017-2019 η  λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Συσσώρευσης επεκτάθηκε και αξιοποιήθηκε για την άντληση (συσσώρευση) στον Εθνικό  Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ των εξής αποθετηρίων και συλλογών:

  • Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό» (Φωτόδεντρο EDUSOFT, http://photodentro.edu.gr/edusoft/), το οποίο περιλαμβάνει 144 εκπαιδευτικά λογισμικά και πακέτα που αναπτύχθηκαν, προσαρμόστηκαν ή εξελληνίστηκαν στο πλαίσιο έργων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή φορέων του από το 1998 έως σήμερα, ή άλλων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού που διαθέτουν σφραγίδα ποιότητας και διατίθενται ελεύθερα προς την εκπαιδευτική κοινότητα.
  • Συλλογή BIODIGITAL (https://www.biodigital.com) με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και διαδραστικές οπτικοποιήσεις του ανθρώπινου σώματος. Η συσσώρευση έγινε μέσω του Ευρωπαϊκού Συσσωρευτή Learning Resource Exchange (LRE) for Schools (lreforschools.eun.org) του European Schoolnet (EUN). Περιλαμβάνεται αντιστοίχιση των μεταδεδομένων τους και εμπλουτισμός τους με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα για την αξιοποίησή τους στη σχολική εκπαίδευση.
  • Συλλογή EXPLORE (https://explore.org/livecams) με ζωντανές web κάμερες παρατήρησης ζώων στην Αφρική και αλλού. Η συσσώρευση έγινε μέσω του Ευρωπαϊκού Συσσωρευτή Learning Resource Exchange (LRE) for Schools (lreforschools.eun.org) του European Schoolnet (EUN). Περιλαμβάνεται αντιστοίχιση των μεταδεδομένων τους και εμπλουτισμός τους με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα για την αξιοποίησή τους στη σχολική εκπαίδευση.

Επιλέξτε «Αποθετήρια/Έργα/Φορείς» για να δείτε τα Αποθετήρια που έχουν συσσωρευτεί και είναι διαθέσιμα μέσα από την κεντρική πύλη του Εθνικού  Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ, τα έργα στο πλαίσιο των οποίων αναπτύχθηκαν και τους φορείς – παρόχους.

Αποθετήρια/Έργα/Φορείς