Η Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Η Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έχει ως στόχο την υλοποίηση της ψηφιακής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΑΙΘ) για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις βασικές αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται:

  • η σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του ψηφιακού υλικού για το σχολείο,
  • η διασφάλιση της διανομής, της διαχείρισης και του δημόσιου χαρακτήρα του ψηφιακού εκπαιδευτικού αποθέματος και η ισότιμη πρόσβαση μαθητών και εκπαιδευτικών σε αυτό, καθώς και
  • η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων και υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και προηγμένων εφαρμογών και υπηρεσιών υποστήριξης της διαδικασίας μάθησης.

Στο πλαίσιο των έργων Ψηφιακό Σχολείο Ι και ΙΙ (του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020 αντίστοιχα), η Διεύθυνση σχεδίασε και ανέπτυξε την Εθνική υποδομή ψηφιακών αποθετηρίων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση «Φωτόδεντρο».

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο να διευρυνθεί το ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο θα διατίθεται στη σχολική κοινότητα, σχεδίασε και παρέχει σε φορείς σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες συγκομιδής (συσσώρευσης), σημασιολογικής ενοποίησης και εμπλουτισμού των μεταδεδομένων υφιστάμενων ψηφιακών συλλογών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων και προβολής τους μέσα από την κεντρική πύλη αναζήτησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου του Υπουργείου Παιδείας για τη σχολική εκπαίδευση ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ.