Η ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με στόχο τη συγκέντρωση, οργάνωση, ευρεία διάθεση και αποδοτική αναζήτηση και αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη σχολική κοινότητα, το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ανέπτυξε και λειτουργεί για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από συστήματα και e-υπηρεσίες για εκπαιδευτικούς, μαθητές, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσα από την κεντρική σελίδα «Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο» στη διεύθυνση: dschool.edu.gr