Τι υπηρεσίες παρέχονται;

Η Εθνική Υπηρεσία Συσσώρευσης Photodentro Aggregation Service υλοποιεί:

  συγκομιδή & συσσώρευση μεταδεδομένων ψηφιακών πόρων που διαθέτουν ελεύθερα οι φορείς (πάροχοι),

  τυχόν προσαρμογή και σημασιολογική ενοποίηση των μεταδεδομένων, έτσι ώστε όλοι οι Ανοιχτοί Ψηφιακοί Πόροι να μπορούν να προβληθούν και να αναζητηθούν με ενιαίο τρόπο,

  τυχόν παιδαγωγικό εμπλουτισμό των μεταδεδομένων, με στόχο να αναδειχθεί η εκπαιδευτική τους διάσταση και να διευκολυνθεί η αξιοποίησή τους στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

  δημοσίευση και προβολή των Ανοιχτών Ψηφιακών Πόρων μέσα από την κεντρική πύλη του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» του Υπουργείου Παιδείας.

Στο αντικείμενο της  Εθνικής Υπηρεσίας Συσσώρευσης Photodentro Aggregation Service περιλαμβάνονται επίσης:

  Η διερεύνηση της συνάφειας και της καταλληλότητας των συλλογών ψηφιακού περιεχομένου των φορέων-παρόχων ως προς τους στόχους, το είδος του περιεχομένου και το στοχευόμενο κοινό του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ».

  Η διερεύνηση των όρων διάθεσης των συλλογών ψηφιακού περιεχομένου των φορέων-παρόχων (ψηφιακών πόρων και μεταδεδομένων αυτών) ως προς τη συμβατότητα με τους όρους του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ».

   Η διερεύνηση των τεχνικών προδιαγραφών των συστημάτων φιλοξενίας και διάθεσης των συλλογών των φορέων-παρόχων (αποθετηρίων, πυλών, ψηφιακών βιβλιοθηκών κ.ά.) ως προς τη διαλειτουργικότητα και τη τεχνική διασυνδεσιμότητά τους με τα συστήματα του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ».