Πως υλοποιείται;

Η  Εθνική Υπηρεσία Συσσώρευσης υποστηρίζεται από το σύστημα Φωτόδεντρο  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ (ή Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ) (photodentro.edu,gr/mext) μέσω του οποίου υλοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών και της ροής εργασιών της Υπηρεσίας.

Η εικόνα απεικονίζει τη ροή της διαδικασίας συγκέντρωσης (συσσώρευσης), σημασιολογικής ενοποίησης και εμπλουτισμού μεταδεδομένων από εξωτερικές πολιτισμικές, επιστημονικές ή εκπαιδευτικές συλλογές Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, καθώς και ο ρόλος του συστήματος Φωτόδεντρο MEXT στη διαδικασία αυτή.

Το Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ αποτελεί ένα «ενδιάμεσο» ψηφιακό αποθετήριο και παρέχει εύχρηστο περιβάλλον εμπλουτισμού των μεταδεδομένων των Ανοιχτών Ψηφιακών Πόρων έτσι ώστε να αναδειχθεί η εκπαιδευτική τους διάσταση.