Θα πρέπει …

οι ψηφιακοί πόροι που φιλοξενεί :

 να είναι διαθέσιμοι online

να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία στην ελληνική Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

  να διατίθενται με άδειες χρήσης που να επιτρέπει την ελεύθερη και χωρίς κόστος αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς, και

να έχουν εννοιολογική και λειτουργική αυτοτέλεια, δηλαδή να αποτελούν ολοκληρωμένες οντότητες.

Το ψηφιακό αποθετήριο / ιστότοπος / πύλη:

να υποστηρίζει μηχανισμό διάθεσης/εξαγωγής των μεταδεδομένων του περιεχομένου (κάποιο πρότυπο ή προδιαγραφή)