ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ


Η παρούσα φόρμα απευθύνεται σε φορείς (υπουργεία και οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία, εκδότες κ.ά.) οι οποίοι διαθέτουν ψηφιακά αποθετήρια, ιστοτόπους ή πύλες με ανοιχτούς εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς ή επιστημονικούς πόρους και επιθυμούν τη διασύνδεσή τους με τις ψηφιακές υποδομές του Υπουργείου Παιδείας για την ευρύτερη αξιοποίηση του περιεχομένου τους από εκπαιδευτικούς, μαθητές και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

H φόρμα αυτή είναι ενδεικτική

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η υπηρεσία Photodentro Aggregation Service, δείτε εδώ τα βήματα της διαδικασίας.

Σημειώστε το όνομα του ψηφιακού αποθετηρίου, του ιστοτόπου ή της πύλης που θα θέλατε να συνδεθεί με τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ.

Σημειώστε τη διεύθυνση (URL) όπου λειτουργεί το αποθετήριο

Δώστε μια σύντομη περιγραφή του αποθετηρίου (50-200 λέξεις)

Σημειώστε ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την ψηφιακή υποδομή που φιλοξενεί τους ψηφιακούς πόρους:

  • Add new choice

Επιλέξτε:

Σημειώστε τον οργανισμό, την κοινοπραξία ή το έργο όπου ανήκει το αποθετήριο

Ο οργανισμός, η κοινοπραξία ή το έργο που λειτουργεί / συντηρεί το αποθετήριο (εάν υπάρχει)

Αναρτήστε αντιπροσωπευτικές εικόνες από το αποθετήριο. Ενδεικτικά: εικόνες από την αρχική σελίδα, τη σελίδα με τα φίλτρα αναζήτησης, την καρτέλα προβολής ψηφιακού πόρου ή μεταδεδομένων

Στην ενότητα αυτή δώστε έμφαση στις πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν την υπηρεσία συσσώρευσης να αποφασίσει αν οι ψηφιακοί πόροι του αποθετηρίου ταιριάζουν με τις προδιαγραφές του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σημειώστε τον συνολικό αριθμό των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων. Αν πρόκειται για συσσωρευτή μεταδεδομένων (metadata aggregator), σημειώστε τον συνολικό αριθμό των ψηφιακών πόρων που είναι διαθέσιμοι μέσω αυτού (δηλαδή, των εγγραφών που έχουν συσσωρευτεί)

Σημειώστε τους βασικούς τύπους των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων. Ενδεικτικά: διαδραστικές ασκήσεις, προσομοιώσεις, βίντεο, μαθήματα, εικόνες, εκπαιδευτικά σενάρια, αρχεία PDF, εγχειρίδια, μαθήματα, MOOCs, κ.λπ. Δώστε, εάν είναι δυνατόν, στοιχεία για το πλήθος των διαφόρων τύπων ψηφιακών πόρων είτε με συγκεκριμένους αριθμούς είτε ως ποσοστό επί του συνόλου (π.χ. 50% εικόνες και 50% προσομοιώσεις)

Σημειώστε την/τις γλώσσα(ες) των ψηφιακών πόρων. Δώστε, εάν είναι δυνατόν, στοιχεία για το πλήθος των ψηφιακών για κάθε γλώσσα, είτε με συγκεκριμένους αριθμούς είτε ως ποσοστό επί του συνόλου. π.χ. αγγλικά (80%), γαλλικά (15%), άλλο (5%)

Εάν υπάρχουν μεταδεδομένα, σημειώστε την/τις γλώσσα(ες) των μεταδεδομένων των ψηφιακών πόρων. π.χ. αγγλικά (100%), γαλλικά (50%), γερμανικά (15%)

Σημειώστε το στοχευόμενο κοινό των ψηφιακών πόρων

  • Add new choice

Σημειώστε τη/τις βαθμίδα/ες εκπαίδευσης για την οποία/ες έχουν αναπτυχθεί οι ψηφιακοί πόροι ή θεωρούνται κατάλληλοι για αξιοποίηση.
- Έχουν αναπτυχθεί για:
- Μπορούν να αξιοποιηθούν σε:
π.χ. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Tριτοβάθμια εκπαίδευση, τυπική / άτυπη μάθηση

Σημειώστε τις θεματικές περιοχές / γνωστικά αντικείμενα που αφορούν οι ψηφιακοί πόροι.

  • Add new choice

Σημειώστε τις θεματικές περιοχές / γνωστικά αντικείμενα που αφορούν οι ψηφιακοί πόροι.

  • Add new choice

Σημειώστε αν οι ψηφιακοί πόροι έχουν αναπτυχθεί από:

Δώστε μια σύντομη περιγραφή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, αν υπάρχει (π.χ. σε περίπτωση ψηφιακών πόρων από ερασιτέχνες / εθελοντές (UGC) σημειώστε το είδος του ελέγχου ποιότητας που έχει πραγματοποιηθεί.

Σημειώστε συνδέσμους (links) από 2-10 αντιπροσωπευτικούς ψηφιακούς πόρους του αποθετηρίου. Τα δείγματα θα δώσουν μια πρώτη εικόνα για το είδος και την ποιότητα των ψηφιακών πόρων και των μεταδεδομένων του αποθετηρίου.

Σημειώστε την πιο πρόσφατη ημερομηνία δημοσίευσης ψηφιακού πόρου στο αποθετήριο / συλλογή. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που να δείχνει αν το αποθετήριο είναι ενεργό είναι ευπρόσδεκτη.

Στην ενότητα αυτή δώστε έμφαση στις πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν την υπηρεσία συσσώρευσης να αξιολογήσει τον όγκο των τεχνικών εργασιών και της τεχνικής δυσκολίας διασύνδεσης του αποθετηρίου/συλλογής καθώς και της συγκομιδής και ομογενοποίησης των μεταδεδομένων )

Σημειώστε τον συνολικό αριθμό των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων. Αν πρόκειται για συσσωρευτές (aggregators), σημειώστε τον συνολικό αριθμό των ψηφιακών πόρων που είναι διαθέσιμοι μέσω αυτού (δηλαδή, των εγγραφών που έχουν συσσωρευτεί)

Σημειώστε τους βασικούς τύπους των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων. Ενδεικτικά: διαδραστικές ασκήσεις, προσομοιώσεις, βίντεο, μαθήματα, εικόνες, εκπαιδευτικά σενάρια, αρχεία PDF, εγχειρίδια, μαθήματα, MOOCs, κ.λπ. Δώστε, εάν είναι δυνατόν, στοιχεία για το πλήθος των διαφόρων τύπων ψηφιακών πόρων είτε με συγκεκριμένους αριθμούς είτε ως ποσοστό επί του συνόλου (π.χ. 50% εικόνες και 50% προσομοιώσεις)

Σημειώστε επιπλέον στοιχεία εφόσον υπάρχουν. π.χ. αν είναι διαθέσιμο κάποιο προφίλ εφαρμογής μεταδεδομένων ή τεκμηρίωση τυχόν custom σχήματος μεταδεδομένων

Παρακαλούμε εξειδικεύστε

π.χ. LRE thesaurus, κάποιο custom ελεγχόμενο λεξιλόγιο. Σημειώστε επιπλέον στοιχεία εφόσον υπάρχουν για τα λεξιλόγια αυτά (π.χ. URL εάν υπάρχει). Σε ποια(ες) γλώσσα(ες) είναι διαθέσιμα; Το σύστημα ταξινόμησης (λεξιλόγια, θεματικές ταξινομίες, θησαυροί) που χρησιμοποιείται από τα αποθετήρια για την ταξινόμηση των ψηφιακών πόρων τους είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην απόφαση της συγκομιδή τους. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, θα ήταν πολύ χρήσιμο αν τα λεξιλόγια και οι θεματικές ταξινομίες ήταν διαθέσιμα στην την Υπηρεσία Συσσώρευσης ώστε να εκτιμηθεί την εφικτότητα αντιστοίχισής τους με τις θεματικές ταξινομίες και τα λεξιλόγια του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ.

π.χ. ναι, για το ~ 75% των πόρων

ΝΑΙ ΟΧΙ. Αν ναι, περιγράψτε

ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ναι, παρακαλούμε δώστε το URL

ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ναι, δώστε τη διεύθυνση URL για την τεκμηρίωση του API

Σημειώστε το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του αποθετηρίου ή / της πύλης όπου φιλοξενούνται οι ψηφιακοί πόροι π.χ. DSpace

Σημειώστε στοιχεία για την υποδομή όπου λειτουργεί το αποθετήριο

Στην ενότητα αυτή δώστε έμφαση στις πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν την υπηρεσία συσσώρευσης να αξιολογήσει τη δυνατότητα ελεύθερης διάθεσης των ψηφιακών πόρων μέσα με τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ή άλλους τυχόν περιορισμούς διάθεσης.

Σημειώστε εάν οι ψηφιακοί πόροι διατίθενται ελεύθερα με ανοιχτές άδειες χρήσης ΝΑΙ / ΟΧΙ

Σημειώστε εάν οι ψηφιακοί πόροι διατίθενται ελεύθερα με άδεια Creative Commons Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε εξειδικεύστε την άδεια π.χ. CC BY-SA

Σημειώστε εάν οι ψηφιακοί πόροι διατίθενται ελεύθερα με άδεια Creative Commons ΝΑΙ / ΟΧΙ

Σημειώστε εάν οι ψηφιακοί πόροι διατίθενται με άλλη ανοιχτή άδεια ΝΑΙ. Παρακαλούμε εξειδικεύστε

ΝΑΙ / Παρακαλούμε εξειδικεύστε

ΝΑΙ / ΟΧΙ Σημειώστε επιπλέον στοιχεία εάν το κρίνετε σκόπιμο.

ΝΑΙ / ΟΧΙ Σημειώστε επιπλέον στοιχεία εάν το κρίνετε σκόπιμο.

Το κουμπί αποθήκευση δεν είναι λειτουργικό καθώς η φόρμα αυτή είναι ενδεικτική.

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η υπηρεσία Photodentro Aggregation Service, δείτε εδώ τα βήματα της διαδικασίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
photodentro@cti.gr
210 3350600 – 210 3350744